Stadgar för Svenska Pastafarikyrkan

Antagna vid bildarmötet 4 juni 2015 o

§1 Svenska Pastafarikyrkan

 1. Svenska Pastafarikyrkan är ett pastafariskt trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner det flygande spaghettimonstret som Frälsare och Herre. Svenska Pastafarikyrkans församlingar har anslutit sig till innehållet i Det Flygande Spaghettimonstrets evangelium, som är kyrkans grunddokument.
 2. Kyrkokonferensen har fastställt Svenska Pastafarikyrkans grunddokument som anger dess identitet, uppdrag och tjänster samt är huvudlinje för undervisning och förkunnelse. Svenska Pastafarikyrkan grunddokument består av Teologisk grund samt Stadgar för Svenska Pastafarikyrkan.
 3. Svenska Pastafarikyrkan är en kyrka vars uppgift är att förkunna evangeliet och praktisera pastans tjänst bland människor. Svenska Pastafarikyrkan vill uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred samt ta sitt ansvar för att förvalta Det Flygande Spaghettimonstrets skapelse.

§2 Församlingar i Svenska Pastafarikyrkan

 1. Inträde i Svenska Pastafarikyrkan kan beviljas församling efter ansökan. Ansökan som ställs till kyrkostyrelsen skall upprättas skriftligt och innehålla uppgifter om församlingens stadgar där det skall framgå att församlingen anslutit sig till innehållet i Svenska Pastafarikyrkan grunddokument, antal medlemmar, namn på föreståndare och ordförande. Beslut om inträde fattas av Svenska Pastafarikyrkans styrelse.
 2. Svenska Pastafarikyrkan välkomnar även församling som tillhör ett eller flera andra kyrko eller trossamfund.
 3. Pastafarisk gemenskap som ännu inte bildat församling med egna stadgar kan, efter beslut av kyrkostyrelsen, bli del av Svenska Pastafarikyrkan.
 4. Församling kan utträda ur Svenska Pastafarikyrkan efter eget beslut eller efter beslut om upplösning. Sådant beslut meddelas kyrkostyrelsen.

§3 Internationella relationer

 1. Svenska Pastafarikyrkan är medlem i The Church of the Flying Spaghetti Monster
 2. Svenska Pastafarikyrkan kan besluta om tillhörighet till andra internationella pastafariska organisationer samt sluta avtal med kyrkor och samfund i andra länder.

§4 Svenska Pastafarikyrkans organ

I Svenska Pastafarikyrkan skall finnas följande organ:

a)      Kyrkokokongress

b)     Kyrkostyrelse

c)      Översta Pastabiskop

e)      Revisorer

f)       Valberedning

§5 Kyrkokongressen

 1. Kyrkokongressen är Svenska Pastafarikyrkans årsmöte och högsta beslutande organ. Kongressen utgörs av valda ombud för Svenska Pastafarikyrkan församlingar.
 2. Kyrkokongressen beslutar om Svenska Pastafarikyrkan gemensamma arbete. Kyrkokonferensen hålls årligen på plats och tid som meddelas av kyrkostyrelsen, dock senast innan 30 April
 3. Kallelse skall utgå senast fyra veckor före kyrkokongressen. Handlingar skall vara församlingarna tillhanda senast två dagar före kyrkokonferensens början. Handlingar skall innehålla kyrkostyrelsens och översta pastabiskopens verksamhetsberättelse, Svenska Pastafarikyrkans årsredovisning, kyrkostyrelsens förslag till kongressen, valberedningens förslag samt eventuella motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa.
 4. Kyrkostyrelsen kan kalla till extra kyrkokongress. Kallelse till sådan kyrkokongress utfärdas senast en månader före konferensen. Vid extra kyrkokonferens får endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas.

§6 Ombud och röstning i kyrkokongress

 1. Församling har rätt att sända två ombud till kyrkokonferensen.
 2. Kyrkokongressen förhandlingar är öppna med yttranderätt för valda ombud från Svenska Pastafarikyrkan församlingar. Kyrkokongressen kan för enskilt ärende besluta om utökad yttranderätt. Yttrande- och förslagsrätt i kongressen har förutom ombud även kyrkostyrelsens ledamöter, översta pastabiskop, biträdande översta pastabiskop, lokala pastapräster, revisorerna, Svenska Pastafarikyrkans styrelseledamöter samt de som anmälts som föredragande av kyrkostyrelsen. Yttranderätt har representant för kyrka med vilken Svenska Pastafarikyrkan har samarbetsavtal. Endast närvarande ombud har rösträtt i kongressen.
 3. Kyrkokongressen fattar beslut i öppen omröstning, förutom i ärenden där kyrkokonferensen särskilt beslutar annat. Val av översta pastabiskop och ledamöter till kyrkostyrelsen skall ske genom sluten omröstning.
 4. Kyrkokongressen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder utom vid personval, då frågan avgörs genom lottning.

§7 Motion och fråga i kyrkokonferensen

 1. Rätt att till kyrkokongressen insända motioner för behandling äger:

a)      församling som är ansluten till Svenska Pastafarikyrkan

b)     medlem av ansluten församling

c)     Svenska Pastafarikyrkans riksstämma och styrelse

 1. Motion skall vara författad som förslag med kort och tydlig motivering. Den skall vara kyrkostyrelsen tillhanda minst en vecka före kyrkokonferensen. Styrelsen skall yttra sig över insända motioner.
 2. Församling inom Svenska Pastafarikyrkan kan, senast två veckor före kyrkokongressen, lämna in enkel fråga till översta pastabiskopen att tas upp och besvaras i konferensen.

§8 Kyrkokonferensens ärenden

Vid ordinarie kyrkokonferens skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av funktionärer för kyrkokonferensen

a) En ordförande.

b) En sekreterare

c) Två personer att jämte ordförande justera konferensens protokoll samt agera rösträknare.

d)  En pastakokare

 1. Frågan om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
 2. Kyrkokonferensens arbetssätt
 3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Beslut angående ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och översta pastabiskopen för föregående verksamhetsår
 7. Rapport från Svenska Pastafarikyrkan
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår
 9. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
 10. Val av kyrkostyrelsens ordförande
 11. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
 12. Val av revisorer och ersättare för dessa samt verksamhetsgranskande utskott
 13. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen
 14. Val av ansvarsnämnd
 15. Ärenden som kyrkostyrelsen framlägger för behandling
 16. Inkomna motioner

§9 Kyrkostyrelsen

 1. Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna Svenska Pastafarikyrkan högsta beslutsinstans. Kyrkostyrelsen består av ordförande samt minst tre ledamöter, högst sju. Ledamöter väljs för en tid av ett år. Varje år väljs det antal som krävs utifrån det antal ledamöter som konferensen beslutar. Ordförande väljs för en tid av ett år.
 2. Kyrkostyrelsen leder, planerar och organiserar, tillsammans med översta pastabiskopen, Svenska Pastafarikyrkan arbete i enlighet med beslut i kyrkokonferensen. Utöver vad som sägs i Svenska Pastafarikyrkan grunddokument organiserar kyrkostyrelsen själv sitt arbete och beslutar om den organisation som behövs för att utföra arbetet.
 3. Kyrkostyrelsen har beslutsrätt över Svenska Pastafarikyrkan fasta egendom och rätt att utföra sitt arbete genom egna och samägda bolag, stiftelser och föreningar där huvudmannaskap utövas.

§10 Kyrkostyrelsens uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår att:

a) verkställa kyrkokonferensens beslut

b) förbereda val av översta pastabiskop, biträdande överste pastabiskop och regionala pastaledare.

c) ta fram förslag till kyrkokonferensens arbetssätt och förbereda andra ärenden för beslut i kyrkokonferensen

d)  mellan kyrkokonferenser, på grundval av Svenska Pastafarikyrkan grunddokument, ansvara för, leda och följa upp arbete, organisation, personal och ekonomiska angelägenheter

e) upprätta matrikel över Svenska Pastafarikyrkan församlingar samt statistik rörande antal medlemmar, kyrkliga handlingar och förhållanden som är viktiga för att följa verksamheten i hela kyrkan

f) ansvara för rekrytering och utbildning för ordinerade tjänster och andra tjänster

g) stödja församlingarna i deras ansvar som arbetsgivare, biträda församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare samt följa frågor avseende medarbetares och församlingars situation

h) följa upp relationerna med samarbetskyrkor, särskilt vad gäller uppkomna behov, avtal och ömsesidiga relationer

i)  följa och verka för en utveckling av den pastafariska situationen i Sverige

j) utforma instruktion för ansvarsnämnden samt nominera ledamöter till denna

k) besluta i frågor om anslutning till olika samarbetsorgan

l)   tillse att Svenska Pastafarikyrkan arkiv vårdas och bevaras under betryggande former.

§11 Kyrkostyrelsens arbetsformer

 1. Kyrkostyrelsen sammanträder:
  1. på kallelse av ordföranden
  2. då översta pastabiskop begär det
  3. då minst två av kyrkostyrelsens ledamöter begär det.
 2. Översta pastabiskopen deltar i överläggningarna och har rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.
 3. Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av de valda ledamöterna är närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

 

§12 Översta Pastabiskop

 1. Översta pastabiskopen som utses av kyrkokongressen på förslag av kyrkostyrelsen, är Svenska Pastafarikyrkans andliga ledare och främsta företrädare.
 2. Översta pastabiskopskall tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Svenska Pastafarikyrkan arbete enligt kyrkokongressens beslut.

§13 Val av Översta Pastabiskop

 1. Översta Pastabiskop väljs för en tid av ett år.
 2. Valbar är pastor i Svenska Pastafarikyrkan.
 3. Inför val av översta pastabiskop kan Svenska Pastafarikyrkan församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen senast en månad före den konferens då valet skall ske.
 4. Vid val av översta pastabiskop kan flera kandidater finnas. Om ingen kandidat får mer än 50 % av avgivna röster vid en första valomgång genomförs val mellan de två kandidater som fått flest röster.
 5. Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för översta pastabiskop och utser vid behov tillförordnad översta pastabiskop fram till nästa ordinarie kyrkokonferens.

§14 Biträdande Pastabiskop

 1. Biträdande pastabiskop utses av kyrkokongressen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med överste pastabiskop och övriga berörda.
 2. Biträdande Pastabiskop utses för en tid av ett år.

§15 Regioner och regionala pastabiskopar

 1. Svenska Pastafarikyrkan indelas i regioner. Regionernas geografiska omfattning och uppdrag fastställs av kyrkokongressen på förslag av kyrkostyrelsen..
 2. För varje region skall finnas en regional pastabiskop.

§16 Valberedning

 1. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokongressen, val av kyrkostyrelse och revisorer. Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.
 2. Valberedningen skall upprätta valsedel till kyrkokonferensen med de förslag på ordförande och kandidater till kyrkostyrelsen som valberedningen förordar. Hänsyn skall tas till kyrkans mångfald. Valsedeln kan innehålla namn utöver det antal som skall väljas.
 3. Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församling och medlem i Svenska Pastafarikyrkan. Förslag skall lämnas till valberedningen en månad före kyrkokonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande. Valberedningen kan föra fram egna kandidater. Samtliga föreslagna skall vara medlemmar i någon av Svenska Pastafarikyrkan församlingar. Valberedningens förslag skall vara församlingarna tillhanda senast en månad före kyrkokonferensens början.
 4. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter som var och en väljs på ett år.

§17 Räkenskaper och revision

 1. Svenska Pastafarikyrkan räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
 2. Kyrkostyrelsen och kyrkoledaren skall för varje räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse för närmast föregående räkenskapsår och årsredovisning, som innehåller förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 3. Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av en revisor utsedd av kyrkokonferensen.
 4. Revisorerna skall löpande följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. De skall efter granskning lämna revisionsberättelse till konferensen samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen.

§18 Firmateckning

Svenska Pastafarikyrkan firma tecknas av den eller de som kyrkostyrelsen utser.

§ 19 Ändring av Teologisk grund för Svenska Pastafarikyrkan och Svenska Pastafarikyrkans stadgar

 1. Ändring av Teologisk grund för Svenska Pastafarikyrkan och Svenska Pastafarikyrkans stadgar kan ske genom beslut i kyrkokonferensen. Förslag till ändring sänds till kyrkostyrelsen senast en månader före kyrkokonferensen. Ändringsförslaget och styrelsens yttrande sänds till församlingarna senast två veckor före konferensen.
 2. För ändring av kyrkans namn, Teologisk grund för Svenska Pastafarikyrkan och Svenska Pastafarikyrkans stadgar skall beslut fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande ombud.

§ 20 Upplösning av Svenska Pastafarikyrkan

 1. För upplösning av Svenska Pastafarikyrkan krävs likalydande beslut vid två på varandra följande ordinarie kyrkokonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande ombud.
 2. Beslut om upplösning skall också omfatta frågan om avveckling av Svenska Pastafarikyrkan egendom, arkiv och personal. Vid upplösning av Svenska Pastafarikyrkan fördelas kyrkans egendom på ett sådant sätt att samfundets syfte och ändamål uppfylls och fullföljs.